POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1. Polityka prywatności stanowi realizację polityki informacyjnej wobec Klientów stron internetowych Sklep internetowy www.fajnefigle.pl ("Sklep") we wszelkich aspektach przetwarzania i ochrony danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu jest właściciel i operator Sklepu - Agnieszka Pabijan prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Fajne Figle.pl Agnieszka Pabijan, ul. Potocka 33A lok. 36, 01-631 Warszawa, NIP: 8691834449, REGON: 364502857 („Fajne Figle”)

3. Fajne Figle przetwarza dane przekazywane przez Klientów stron tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności w zakresie niezbędnym do założenia konta, składania i realizacji zamówień, rozpatrywania reklamacji oraz realizacji innych usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu, określonych w Regulaminie, a także wystawiania faktur, rachunków i sprawozdawczości finansowej oraz dochodzenia roszczeń.

4. Fajne Figle może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów Sklepu niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego dotyczącego usług świadczonych drogą elektroniczną między nimi:

a)     nazwisko i imiona Klienta;

b)     numer ewidencyjny PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany - numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

c)      adres zameldowania na pobyt stały;

d)     adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt c;

e)      dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Klienta;

f)        adresy elektroniczne Klienta.

5. Fajne Figle przetwarza też dane pozyskiwanie automatycznie (takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego). Dane te jednak nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby, której dotyczą. Dane pozyskane w związku z analizą logów serwera wykorzystywane są jedynie w celach technicznych związanych z administracją Sklepu oraz do prowadzenia statystyk oglądalności stron internetowych.

6. Fajne Figle może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

a)     oznaczenia identyfikujące Klienta nadawane na podstawie danych, o których mowa w pkt 4;

b)     oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient;

c)      informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną;

d)     informacje o skorzystaniu przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną.

7. Fajne Figle przechowuje dane osobowe Klientów stron jedynie przez okres niezbędny do realizowania usług, o których mowa w Regulaminie, zapewnienia ulepszonych i nowych usług oraz zachowania zgodności z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów. Po tym okresie dane osobowe Klientów zostają usunięte z systemów.
 
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do podjęcia odpowiednich działań Sklepu przed zawarciem umowy, a także zrealizowania innych usług drogą elektroniczną, o których mowa w Regulaminie. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) nie jest obligatoryjne i leży w sferze uznania Klienta, którego dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez Fajne Figle zależy od uzyskania zgody Klienta.
 
9. Klient ma prawo dostępu do treści przekazanych danych, ich poprawiania, uzupełniania jak również może w każdym czasie żądać zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia, zwracając się pisemnie na adres: ul. Potocka 33A lok. 36, 01-631 Warszawa lub drogą mailową na adres: kontakt@fajnefigle.pl
 
10. Przetwarzanie przez Fajne Figle danych osobowych Klientów odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2014, poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2013, poz. 1422 ze zm.).
 
11. Strony Sklepu są zaopatrzone w odpowiednie środki bezpieczeństwa spełniające wymagania polskiego prawa, mające na celu ochronę danych pozostawionych pod kontrolą Fajne Figle przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Fajne Figle zobowiązuje się chronić wszelkie dane osobowe i informacje ujawnione przez Klientów Sklepu zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych Klientów Sklepu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób nieuprawnionych.
 
12. Wszelkie informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu są objęte prawem autorskim i nie mogą być kopiowane, dystrybuowane i w jakikolwiek inny sposób wykorzystywane bez pisemnej zgody Fajne Figle.
 
13. Fajne Figle zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności. Zmiany będą publikowane na bieżąco wraz z informacją o ich dokonaniu.
 
14. Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące polityki prywatności na stronach internetowych Sklepu prosimy kierować na adres e-mail: kontakt@fajnefigle.pl


facebook